BULRIS

   Новини

Общите условия за използване на системата за електронна обработка на корабните документи на река

от BULRIS | май 27, 2016

I. ПРЕДМЕТ

 Чл.1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на провайдър (наричан по-долу за краткост Доставчик) и потребителите (наричани по-долу Ползвател/и) на предоставяната от Доставчика Услуга чрез Системата за  електронна обработка на корабните документи (наричани по - долу Услугата).

 Чл.2. Системата за електронна обработка на корабните документи  при пристигане и отплаване на корабите в българските пристанищата на река Дунав е предназначена да изпълни основните изисквания на Директива 2010/65/ЕС на ЕП и на Съвета от 20-ти Октомври 2010 година относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи и напускащи пристанищата на държавите-членки, за въвеждане на стандартни форми за подаване на информация от корабите при пристигане и отплаване в/от пристанищата на страните-членки на Общността, с която се цели опростяване и улесняване на административните процедури за кораби, пристигащи или напускащи европейски пристанища. За целта информацията, предвидена в Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 80/1119/ЕИО на Съвета (OB, L 264 от 2006 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 425/2007 на Комисията от 19 април 2007 г. (OB, L 103 от 2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Комисията от 7 ноември 2007 г. (OB, L 290 от 2007 г.), се предоставя на основния брегови РИС център в град Русе чрез предаване на доклад по електронен път.

 Чл.З. Услугата, предмет на настоящите Общи условия, представлява услуга на информационното общество и се предоставя от Доставчика безплатно.

II.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 Чл.4.  Доставчикът предоставя Услугата в качеството си на бенефициент по ОП „Транспорт 2007 - 2013 г.” по проект „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав - БУЛРИС” и в съответствие с чл. 115м, ал. 1, т. 15 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България.

Седалище и адрес на управление на Доставчика (Главно управление): град София - 1574, район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 69, тел.: 02/807 99 99, факс: 02/807 99 66, e-mail: office@bgports.bg Адрес за упражняване на дейността по предоставяне на услугата и за кореспонденция: град Русе - 7000, ул. „Пристанищна” № 20 A, тел: (+359 82) 298463, факс: (+359 82) 298461, e-mail: office.bulris@bgports.bg

 III. ХАРАКТЕРИСТИКИ HA УСЛУГАТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП

 Чл.5. Услугата се предоставя от Доставчика на Ползвателите в достъпен електронен формат и представлява съвкупност от технически средства /хардуер и софтуер/ и обслужващ персонал и е звено в структурата на ДП "Пристанищна инфраструктура", което изпълнява функциите за „обслужване на едно гише” за събиране, обработване и съхраняване на документи и сведенията за кораби, пристигащи в и/или напускащи Дунавските пристанища на Република България, за осигуряване на  електронно предаване на данни до и от  службите за граничен контрол и за осигуряване електронен достъп на регистрираните външни потребители до информацията, указанията и решенията на службите за граничен контрол по откритите от тях процедури.

 Чл.6. (1) Доставчикът не носи отговорност за истинността и съдържанието на информацията, която Ползвателите получават при ползването на Услугата.

(2) Отговорността за истинността и съдържанието на информацията се носи изцяло от Външният потребител /абонат/ на системата, който осигурява изцяло входния поток от документи, свързани с обработката на пристигащи/заминаващи кораби в/от пристанището. Външният потребител е физическото лице /капитан, упълномощен агент или офицер/, което представлява кораба, регистрирано е в системата и притежава електронен подпис за въвеждане на корабните документи.

(3) В случаите, когато функциите на външния потребител се изпълняват от упълномощения корабен агент, не е изключено непосредственото участие на капитана или на упълномощен  корабен офицер.

 Чл.7. Преди да получат достъп до Услугата, Ползвателите представят на Доставчика писмена декларация, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласни са с тяхното съдържание и се задължават безусловно да ги спазват.

 Чл.8. Достъпът на Ползвателите до Услугата се осъществява чрез създадена от Доставчика онлайн регистрация и след като Доставчикът предостави на Ползвателите потребителско име и парола за достъп.

 Чл.9. При извършване на регистрацията Ползвателите се задължават да предоставят верни и актуални данни, адрес, телефон, факс и e-mail за кореспонденция. Ползвателите са длъжни своевременно да актуализират данните, посочени в регистрацията, в случай на промяна в тях.

 Чл.10. Ползвателите имат право да използват само интерфейса на Интернет страницата/ците на Доставчика на Услугата.

 Чл.11. Изявленията и кореспонденцията в отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с ползването на Услугата се извършват на адреса, телефона, факса и e-maila, посочени в тези Общи условия за кореспонденция с Доставчика и на адреса, телефона, факса и e-maila, посочени за кореспонденция със съответния Ползвател при извършване на регистрацията му.

IV.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

 Чл.12. (1) Ползвателите са длъжни да ползват Услугата добросъвестно, съобразно предназначението ѝ, в съответствие с действащите нормативни актове за този вид услуги.

 (2) При използването на Услугата Ползвателите нямат право да ползват софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в сигурността и ползването на Услугата от другите Ползватели.

 (3) Ползвателите осигуряват самостоятелно, за своя сметка и на свой риск, оборудването, необходимо за достъп до Услугата и нейното управление.

 Чл.13.(1) Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата с оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности.

 (2) В случаите по ал. 1 Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на Услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

 Чл.14.(1) Във всеки един момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателите да се легитимират и да удостоверят достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства или лични данни.

 (2) В случай, че по някаква причина Ползвателите са забравили или загубили своите потребителско име или парола, те са длъжни да използват формата за забравена парола и потребителско име, предоставена от Доставчика.

 Чл.15. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати достъпа на Ползвател, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България или правото на Европейския съюз.

 Чл.16. Доставчикът не носи отговорност за вредите и пропуснатите ползи, претърпени от трети лица в резултат на неправомерното ползване на Услугата от Ползвател.

V.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 Чл.17. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на Услугата.

 Чл.18. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикуването им на официалната интернет страница на Доставчика на адрес: http://www.bgports.bg

Общи условия.pdf


 

Създадено от: logo_dppi