BULRIS

   Новини

ДП „Пристанищна инфраструктура“ демонстрира функционалностите на Система за електронен документооборот на речния транспорт

от BULRIS | апр 13, 2017

ДП „Пристанищна инфраструктура” направи официална демонстрация на системата за електронна обработка на документи при пристигане и отплаване на кораби в/от речните ни пристанища, известна още като Single Window по река. Събитието се проведе в сградата на Речния информационен център - гр. Русе. В присъствието на представители на местните институции и медии експертите от СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” към ДППИ представиха основните функции на системата и направиха демонстрация на начина ѝ на работа – от въвеждането на данни, през проследяването на информационния поток до получаването на одобрение на подадените документи.

Системата за електронна обработка на документи е въведена в експлоатация от ДППИ на 1 юли 2016 г., като оттогава работи едновременно с документи на хартиен и електронен носител. От 15 март 2017 г. Single Window функционира само с електронни документи.

Нормативно регламентирана е с приемането на изменения в Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарно-медицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приети с Постановление № 186 на Министерски съвет от 26 януари 2017г., обн. ДВ, бр.12 от 03.02.2017г.

Системата е съвкупност от технически средства и обслужващ персонал в структурата на ДППИ, като изпълнява функциите за обслужване на „едно гише“ за събиране, обработване и съхраняване на документи и сведения за кораби, които пристигат и/или напускат българските дунавски пристанища. Single Window осигурява електронно предаване на данни до и от отговорните институции и позволява електронен достъп на регистрираните външни потребители до информацията. Идеята е чрез еднократно подаване на данни да се извършва тяхното обработване от различните ведомства, участващи в процеса на граничния, митническия, здравния, ветеринарномедицинския и фитосанитарния контрол. Системата е разработена на базата на софтуер, собственост на ДППИ, тестван, надграден и пригоден към нормативните изисквания на река.
Single Window позволява стандартизирана информация и документи да се подават електронно, а не на хартиен носител, в една единствена входяща точка. Принципът на обслужване "на едно гише“ вече е въведен във всички български пристанища по река Дунав. Целта е новата организация на работа да облекчи административното обслужване на бизнеса, свързан с речното корабоплаване. Подаването на документи вече може да става от компютър или мобилно устройство от всяка една точка. Това значително подобрява и облекчава административното обслужване на бизнеса по река и стимулира развитието на превозите на товари и пътници.

Представяме подписан протокол от всички институции относно работна среща във връзка с работата на "Система за електронен документооборот на речния транспорт" проведена на 22.03.2017 г. в сградата на РИС център гр.Русе, който може да изтеглите от ТУК.

Предвид отговора на институциите по т. 3.12., всеки потребител на системата трябва да попълни, подпише и представи на отговорния администратор на системата в РИС център гр.Русе оригинал на приложената декларацията в срок до 21.04.2017 г. След тази дата акаунтите на потребителите, които не са подписали декларация ще бъдат деактивирани.

Сваляне на декларация

Създадено от: logo_dppi